Corrections

 
 Corrigés  :  Page 1    Page 2   Page 3   Page 4   Page 5   Page 6   Page 7   Page 8 Page 91 - Compléter le tableau suivant
 

  CONSONNES CONSONNES COMPOSÉES VOYELLES DIPHTONGUES SEMI-VOYELLES
Soukougnan
2
1
3
0
0
Wonm  1    1  
Kongo  2    2    
Kyouyé  0  1  2    1
Kùizin  3    1  1  
Gwadloup  4    2    1

2 - Décomposer les mots suivants, dénombrer les éléments
konpwann : k+on+p+w+an+n = 6 éléments
pwazon : p+w+a+z+on = 5 éléments
zasyèt : z+a+s+y+è+t = 6 éléments
kyenbé : ky+en+b+é = 4 éléments
lùil : l+ùi+l = 3 éléments
jwenn : j+w+en+n = 4 éléments
bitasyon : b+i+t+a+s+y+on = 7 éléments
lavalyè : l+a+v+a+l+y+è = 7 éléments
Wouj : w+ou+j = 3 éléments
pwadibwa : p+w+a+d+i+b+w+a = 8 éléments
bwadoubout : b+w+a+d+ou+b+ou+t = 8 éléments

3 - Trouver l'équivalent français
1*adada                                    d*à califourchon
2*touloulou                               e*crabe
3*bébélé                                    f*soupe
4*boloko                                    a*rustre
5*totoblo                                    c*bruit
6*chòkòkò                                 b* chancre
7*flègèdè                                   i*fragile
8*pipirit                                      l*oiseau
9*bigidi                                       h*tituber
10*agouba                                  k*supplément
11*malaka                                 g*fruit
12*zaboka                                  j*avocat (légume)

4 - Compléter les mots suivants
balata - chokola - sinobòl - kawòt - lékòl - sourit - bato - bakwa - bitako - zélèv - kabwa - pawòl - siwo - initil - rapòtè - mori - lari - apwé - élas - parapli - sapoti - mobilèt -

5- Mettre une croix dans les cases correspondant à des mots créoles.
 
é
è
 
a
i
 
a
ò
ou
 
o
ò
bl  X   s.k  X  X b.l  X  X  X m  X  X
kl  X  X s.l   X   f.l  X  X  X j    
vl     p.s  X  X l.k  X     s  X  X
fl    X s.v  X k.d  X  X  X k    X
fw    X p.t  X  X         b  X  X
sw    X r.t  X           l  X  X

Retour au sommet

6- Mots croisés
Kouché : 1 = Zouti                                                        Doubout : 1 = An dlo
                2 = Dakò                                                                         2 =  Ki
                3 = Ti green                                                                     3 = Gyèl

 
1
2
3
1
 S  A  B
2
 O  K
3
 S  I K

Kouché : 1 = Ta lay                                                       Doubout : 1 = Pou maré
                2 = Savon                                                                          2 = Savon
                3 = An plis                                                                         3 = Kouyon

 
1
2
3
1
 K  O  S
2
 M  O
3
 D  O  T

Kouché : 1 = Jan pou koupé                                            Doubout : 1 = Jan
                2 = èvè yo                                                                           2 = anlè
                3 = Kon fèy a madè                                                            3 = Ti bèt

 
1
2
3
1
 W  A  P
2
 O  S  I
3
 L  I  S
Compléter avec une voyelle
z
 A
b
 A
v
 A
b
 A
f
b
 È
l
 È
w
 È
t
 È
b

7- Trouver le mot correspondant
Exemple : 2 fwa ou pou on zozio  = foufou
    3 fwa a pou on fwi = Malaka
    3 fwa i pou on zozio = Pipirit
    3 fwa é pou on manjé = Bébélé
    3 fwa a pou on bèl bwa = Balata
    3 fwa è pou fè jé = Bèkèkè
    3 fwa è pou kasé'y = Flègèdè
    3 fwa ou pou on bèt = Touloulou

8- Compléter les mots suivants
lapen - chaben - bonmaten - siraj - kochon - soukougnan - fengnan - konpwann - atann - dékatman - anfoutan - chaben - zépon - konkonm - bannann - kann - zannanna -bannton - zandoli

9- Mettre une croix dans la bonne case, afin de former des mots créoles.
  an en on
p.n  X
p.m    
f.n  
f.m  X    
t.n  X
t.m.    X
pl.  X
pw.  X  
fw.  X  


10- Compléter le tableau en reportant le numéro correspondant.
    1 : ta bon dyé                                                     2 : pou sizé
    3 : ta mizik                                                         4 : kyou
    5 : plas                                                                6 : mòso
    7 : èvè dlo                                                           8 : pou fè bouden
    9 : janbé rivyè                                                   10 : boulanjé
  11 : pa mové
  an on en
r  5  2  4
p  6  9  10
s  8  3  1
b  2 11  7

Retour au sommet

11- Mots croisés
Kouché                                                                                Doubout
            1 : a fòs woulé                                                                        1 : pou pwason
            2 : bò gyèl                                                                               2 : pa bèl
            3 : pa déwò                                                                             3 : douvan
            4 : adan figi                                                                             4 : adan figi
  1 2 3 4
1   L A  S
2  L È  
3  A
4  K  

12- Trouver le mot créole.
 
.en.
 
.an.
 
.on.
pou pann vès  sent pou kyenbé lans  fè zé ponn 
anlè kò  lenj sa ou prété  rann pou mò  tonm
pou lèt  tenm menm biten  sanm vin andlo  fonn
zouti  pens chayé dlok  pann ka soulé  wonm
on men  senk adan kò  janm tim tim  kont
pa vyé  jennn pa nonm  fanm bésé tèt  wont

13- Mots a deviner
    2 fwa on ka piké = Vonvon
    2 fwa en pou on ti bèt = Yenyen
    3 fwa en ka kléré = Klebdenden

14- Compléter les mots suivants
    kùizin - lannùit - sùiyé - kùit - sùiv - kùiv - kùis - lùil - tùil - kùi - sùiv - ùit - zùit - andùi -dizùit - détùi -

15- Composer 10 mots en combinant ces sons

       lùil, tùil, kùit, zùit, ùit, kùiv, kùis, kùi, sùiv, sùi

Retour au sommet

16- Compléter les mots suivants
    Koukyanm - gyenbo - kyenbé - gyèl - kyé - gyongyon - lagyé -

17- Mettre une croix dans les bonnes cases afin de former des mots créoles
 

   òk ou  en 
 ky  X
 gy  X    
 k  X
 g    
 j   X
 ch  X  

18- Mots à deviner
    2 fwa on pou fè moun mal = gyongyon
    3 fwa ò pou bwè-y = kyòlòlò

19- Compléter les mots suivants
    lang - konng - zing - konngo - zingzing -

20- Décomposer en sons
    zingzing : z+i+ng+z+i+ng
    tonng : t+on+ng
    flanng :f+l+an+ng
    tanbanng :t+an+b+an+ng
    konngoliyo :k+on+ng+o+l+i+y+o

Retour au sommet

21- Compléter les mots suivants
    watè - ravèt -pwason - lanmwa - zétwal - pwadibwa - sispanswa - woulo - wonm - rasi - loraj - kabwa - krab - kwa - nwèl -

22- Compléter avec les numéros, en tenant compte des définitions
    1=bonda cajou; 2=pépa pati; 3=twèl; 4=dézòd; 5=ta jésikri; 6=mòso bwabwa; 7=apwé 2; 8=pou manjé; 9=pa kùit;
    10=adan kalbas
 

  bw.  sw.  tw.  kw.  nw.  pw.  kr. 
 a  
 i  4     10   

23- Former 10 mots de 3 lettres en combinant les sons suivants
    kwa, kwi, kwen
    pwa, pwi, pwen
    dwa,
    bwa, bwi
    nwa

24- Combien de mots peut-on former ?
    kran, kren,
    trè, tré, tren,
    gran, gren

25- Compléter les mots suivants
pyé - byen - yoyo - kayé - apiyé - fèy - travay - bay - nèy - kòboy - sèy -bitasyon - pwofitasyon -

Retour au sommet

26- Compléter avec les numéros, en tenant compte des définitions
    1=pa jenn; 2=adan figi; 3=jis cont; 4=adan kò; 5=travè; 6=pli bon; 7=pou bwè; 8=ti gason; 9=fè konfyans
 

  py  my  vy  by  zy  fy
 é  4
 è  8      

27- Combien de mots peut-on former ?
    pyan, pyon,
    chyen,
    byen,

28- Ecrire la structure orale et la structure écrite des mots suivants
  Chaben Sik Bouk Zikak Zing Kokangn Kabann Bèkté Moussach Blenm
Structure orale  CVCV CVC  CVC  CVCVC  CVC  CVCVC  CVCVC  CVCCV  CVCVC  CCVC 
Structure écrite  CCVCVC  CVC CVVC  CVCVC  CVCC  CVCVCCC  CVCVCC  CVCCV  CVVCVCC  CCVCC

29- Trouver les mots correspondants

Structure orale CVC = rat CCVC = blenm CVCV = kòdon VCV = ében
Structure écrite CVCV = pépa VCV = asé CCVCV = krapo CVCVC = dézòd
  Mot créole        

30- Trouver l'équivalent créole
    lapin = lapen; bouteille = boutèy; cintre = sent; yoyo = yoyo; main = men; coeur = kyè; flêche = flèch; trois = twa; porc = kochon; cabane = kabann; huit = ùit; croix = kwa; escalier = lèskalié; lune = lalin; soleil = solèy; banane = bannan; soupe = soup; allumette = zalimèt; cinq = senk; voiture = vwati.

Retour au sommet

31- Mots croisés
     Kouché : 1-I fé ou                                                            Doubout : 1-Pli
                    2-On ti fi                                                                             2-Pa déwò
                    3-An kaz                                                                             3-Pou kochon
                    4-Ki biten                                                                           4-Mwen
 

  1 2 3 4
1  P
2  I  
3    A
4  E  

    Kouché : 1-Soulyé                                                            Doubout :  1-Moun
                    2-Mòso aspirin                                                                    2-èvè-Mwen
                    3-Bonbon                                                                             3-Pa la
                    4-Tini                                                                                    4-Pa dòt
 

 
 1
 2  E    A
 3  P
 4    N  

32- Quels sont les mots qui ne sont pas créoles?
Zèb - sèk - fès - fèt - sèf - bèl - lèt - mès - bèf - pèb - tèt - mèt - jès - lèk -

33- Même exercice
sak - lab - ras - sòs - bon - kat - gòl - kar - kòl - wòs - bòl - ròl - sòt - ròb - mab - swé - fwé - wòl - blé - wòb - sik - siv -jis - wou - rout - was -

34- Même exercice
soup - koud - poud - fouk - rouj - foul - dous - lous - kou - sou - vou - rou - dou - pou -

35- Même exercice
pon - son - kon - jon - bon - ron -plon - fonn - ponn - tonm - ronm -

Retour au sommet


36- Même exercice
fanm - fann - sann - sanm - pann - panm - rann - ranm - vann - vanm - ban - kan - dan - tan - man - wan - san - ran - yan -

37- Devinette

1é mòso 2è mòso Tout
Pou mizik = ka kès = bwèt Pou jwé = kabwèt
Pa dou = si Hélé = kriyé Zozyo = sikriyé
Pou di non = pa Ka brilé = pay Fwi = papay
Ta poul = zé Ta lanbi = kal Ta krab = zékal
Pou bwè = vè Rèd pou travay = tè Ti bèt = vètè
Pa ni onlo = ra Vini = vin Tini dlo = ravin
Nou tout adan = vi Sé nou menm = nèg Pou fè manjé = vinèg

 
1é mòso 2è mòso 3è mòso Tout
Tini dlo = ma Pou pwason = lak Pou mizik = ka Pou manjè = malaka
Nou tout ni yonn = kò Répété = kò Ka kouté chè = lò Ti bèt = kòkòlò
Si jou = bo Tan mwen sé fèy a madè = do On kou pati = do An dézòd = bododo

38- Ajouter une lettre pour former le mot final. L'ordre des lettres peut changer
A                               I                                é                                È
KA                            WI                            WE                            LE
AKA                         PWI                          PWE                          LEV
KAKA                      PWIZ                        APWE                       LEVE
Makak                     PWIZE                      Dapwé                      Zélèv
                                  RÈPWIZ
                                  Rèpwizé

39- Traduire en créole

Krikyèt é foumi

Krikyèt bay la vwa
Tan kè té ni bo tan,
I touvéy konkonm san grenn
Lè mové tan rivé :
Pa menm on ti mòso
Mouch, ni menm mòso a on ti vè.
I alé cryé kè i ka mò fen
A ka vwazin a li foumi,
Mandé li pwété
Dé twa grenn pou kyenbé
Jistan bo tan rivé.
"I di foumi : an ké péyéw,
Man sérafen é pitit a li
Avan moi daou, sé mwen zannimo ka diw sa."
Foumi pa ka pwété :
Tout moun sav sa.
"I mandé la konmè :
Kaw té ka fè lè sé té bo tan ?
- Lannuit kon lajouné
An té ka bay la vwa, ka lan swa saw pé kwè.
-Ou té ka bay la  vwa? An byen kontan pouw :
Dansé apwésan."

Adaptation créole de CHELAIRE

Retour au sommet


40 : Mettre une croix dans les cases afin de former des mots créoles
 
 

  ouk òk yòk
B x x  
F x    
Z x    
L   x  
K   x x

41 :

  1 2 3 4 5 6
1 K O L È   W
2 O M O   B O
3 K Ò   S O N
4     N O N M
5   M O U N  
6 L O U   È  

Retour au sommet